Here is the full schedule for the Sidespin Football Pool for Idiots.

BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Peabo BrysonWeek 1SonarJose Memorial ConferenceBYE:Girlwonder
Bring Back Anthony MasonvsBatmansRobyn*AnthonyMasonsBarbervsAaron G
Capt. Gladys StoatpamphletvsTelemundo*BlackGallaghervsZachHalverson
DougExetervsStuartScottsEye*cobra, brahvsThe Amazing Sneijderman
Evil Roy SladevsSponsoredByV8*Cyrus the VirusvsPostApocalypticRecSpecs
FreemanMcNeilvsSame Sad Echo*DingoDenvsMr. Rodgers Neighborhood
Jay SaninvsRubdirtinittakealap*DJ Jazzy Jeff WeavervsMangini in a Bottle
marmol heatervsrhythm method*DriftervsJacquesLeftFeet
Milo MinderbindervsPleatherface*ErgvsItlnStln
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Bring Back Anthony MasonWeek 2SonarJose Memorial ConferenceBYE:AnthonyMasonsBarber
BatmansRobynvsCapt. Gladys Stoatpamphlet*Aaron GvsBlackGallagher
PleatherfacevsPeabo Bryson*ItlnStlnvsGirlwonder
rhythm methodvsMilo Minderbinder*JacquesLeftFeetvsErg
Rubdirtinittakealapvsmarmol heater*Mangini in a BottlevsDrifter
Same Sad EchovsJay Sanin*Mr. Rodgers NeighborhoodvsDJ Jazzy Jeff Weaver
SponsoredByV8vsFreemanMcNeil*PostApocalypticRecSpecsvsDingoDen
StuartScottsEyevsEvil Roy Slade*The Amazing SneijdermanvsCyrus the Virus
TelemundovsDougExeter*ZachHalversonvscobra, brah
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:PleatherfaceWeek 3SonarJose Memorial ConferenceBYE:ItlnStln
Capt. Gladys StoatpamphletvsBring Back Anthony Mason*BlackGallaghervsAnthonyMasonsBarber
DougExetervsBatmansRobyn*cobra, brahvsAaron G
Evil Roy SladevsTelemundo*Cyrus the VirusvsZachHalverson
FreemanMcNeilvsStuartScottsEye*DingoDenvsThe Amazing Sneijderman
Jay SaninvsSponsoredByV8*DJ Jazzy Jeff WeavervsPostApocalypticRecSpecs
marmol heatervsSame Sad Echo*DriftervsMr. Rodgers Neighborhood
Milo MinderbindervsRubdirtinittakealap*ErgvsMangini in a Bottle
Peabo Brysonvsrhythm method*GirlwondervsJacquesLeftFeet
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Capt. Gladys StoatpamphletWeek 4SonarJose Memorial ConferenceBYE:BlackGallagher
BatmansRobynvsEvil Roy Slade*Aaron GvsCyrus the Virus
Bring Back Anthony MasonvsDougExeter*AnthonyMasonsBarbervscobra, brah
rhythm methodvsPleatherface*JacquesLeftFeetvsItlnStln
RubdirtinittakealapvsPeabo Bryson*Mangini in a BottlevsGirlwonder
Same Sad EchovsMilo Minderbinder*Mr. Rodgers NeighborhoodvsErg
SponsoredByV8vsmarmol heater*PostApocalypticRecSpecsvsDrifter
StuartScottsEyevsJay Sanin*The Amazing SneijdermanvsDJ Jazzy Jeff Weaver
TelemundovsFreemanMcNeil*ZachHalversonvsDingoDen
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:rhythm methodWeek 5SonarJose Memorial ConferenceBYE:JacquesLeftFeet
DougExetervsCapt. Gladys Stoatpamphlet*cobra, brahvsBlackGallagher
Evil Roy SladevsBring Back Anthony Mason*Cyrus the VirusvsAnthonyMasonsBarber
FreemanMcNeilvsBatmansRobyn*DingoDenvsAaron G
Jay SaninvsTelemundo*DJ Jazzy Jeff WeavervsZachHalverson
marmol heatervsStuartScottsEye*DriftervsThe Amazing Sneijderman
Milo MinderbindervsSponsoredByV8*ErgvsPostApocalypticRecSpecs
Peabo BrysonvsSame Sad Echo*GirlwondervsMr. Rodgers Neighborhood
PleatherfacevsRubdirtinittakealap*ItlnStlnvsMangini in a Bottle
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:DougExeterWeek 6SonarJose Memorial ConferenceBYE:cobra, brah
BatmansRobynvsJay Sanin*Aaron GvsDJ Jazzy Jeff Weaver
Bring Back Anthony MasonvsFreemanMcNeil*AnthonyMasonsBarbervsDingoDen
Capt. Gladys StoatpamphletvsEvil Roy Slade*BlackGallaghervsCyrus the Virus
Rubdirtinittakealapvsrhythm method*Mangini in a BottlevsJacquesLeftFeet
Same Sad EchovsPleatherface*Mr. Rodgers NeighborhoodvsItlnStln
SponsoredByV8vsPeabo Bryson*PostApocalypticRecSpecsvsGirlwonder
StuartScottsEyevsMilo Minderbinder*The Amazing SneijdermanvsErg
Telemundovsmarmol heater*ZachHalversonvsDrifter
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:RubdirtinittakealapWeek 7SonarJose Memorial ConferenceBYE:Mangini in a Bottle
Evil Roy SladevsDougExeter*Cyrus the Virusvscobra, brah
FreemanMcNeilvsCapt. Gladys Stoatpamphlet*DingoDenvsBlackGallagher
Jay SaninvsBring Back Anthony Mason*DJ Jazzy Jeff WeavervsAnthonyMasonsBarber
marmol heatervsBatmansRobyn*DriftervsAaron G
Milo MinderbindervsTelemundo*ErgvsZachHalverson
Peabo BrysonvsStuartScottsEye*GirlwondervsThe Amazing Sneijderman
PleatherfacevsSponsoredByV8*ItlnStlnvsPostApocalypticRecSpecs
rhythm methodvsSame Sad Echo*JacquesLeftFeetvsMr. Rodgers Neighborhood
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Evil Roy SladeWeek 8SonarJose Memorial ConferenceBYE:Cyrus the Virus
BatmansRobynvsMilo Minderbinder*Aaron GvsErg
Bring Back Anthony Masonvsmarmol heater*AnthonyMasonsBarbervsDrifter
Capt. Gladys StoatpamphletvsJay Sanin*BlackGallaghervsDJ Jazzy Jeff Weaver
DougExetervsFreemanMcNeil*cobra, brahvsDingoDen
Same Sad EchovsRubdirtinittakealap*Mr. Rodgers NeighborhoodvsMangini in a Bottle
SponsoredByV8vsrhythm method*PostApocalypticRecSpecsvsJacquesLeftFeet
StuartScottsEyevsPleatherface*The Amazing SneijdermanvsItlnStln
TelemundovsPeabo Bryson*ZachHalversonvsGirlwonder
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Same Sad EchoWeek 9SonarJose Memorial ConferenceBYE:Mr. Rodgers Neighborhood
FreemanMcNeilvsEvil Roy Slade*DingoDenvsCyrus the Virus
Jay SaninvsDougExeter*DJ Jazzy Jeff Weavervscobra, brah
marmol heatervsCapt. Gladys Stoatpamphlet*DriftervsBlackGallagher
Milo MinderbindervsBring Back Anthony Mason*ErgvsAnthonyMasonsBarber
Peabo BrysonvsBatmansRobyn*GirlwondervsAaron G
PleatherfacevsTelemundo*ItlnStlnvsZachHalverson
rhythm methodvsStuartScottsEye*JacquesLeftFeetvsThe Amazing Sneijderman
RubdirtinittakealapvsSponsoredByV8*Mangini in a BottlevsPostApocalypticRecSpecs
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:FreemanMcNeilWeek 10SonarJose Memorial ConferenceBYE:DingoDen
BatmansRobynvsPleatherface*Aaron GvsItlnStln
Bring Back Anthony MasonvsPeabo Bryson*AnthonyMasonsBarbervsGirlwonder
Capt. Gladys StoatpamphletvsMilo Minderbinder*BlackGallaghervsErg
DougExetervsmarmol heater*cobra, brahvsDrifter
Evil Roy SladevsJay Sanin*Cyrus the VirusvsDJ Jazzy Jeff Weaver
SponsoredByV8vsSame Sad Echo*PostApocalypticRecSpecsvsMr. Rodgers Neighborhood
StuartScottsEyevsRubdirtinittakealap*The Amazing SneijdermanvsMangini in a Bottle
Telemundovsrhythm method*ZachHalversonvsJacquesLeftFeet
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:SponsoredByV8Week 11SonarJose Memorial ConferenceBYE:PostApocalypticRecSpecs
Jay SaninvsFreemanMcNeil*DJ Jazzy Jeff WeavervsDingoDen
marmol heatervsEvil Roy Slade*DriftervsCyrus the Virus
Milo MinderbindervsDougExeter*Ergvscobra, brah
Peabo BrysonvsCapt. Gladys Stoatpamphlet*GirlwondervsBlackGallagher
PleatherfacevsBring Back Anthony Mason*ItlnStlnvsAnthonyMasonsBarber
rhythm methodvsBatmansRobyn*JacquesLeftFeetvsAaron G
RubdirtinittakealapvsTelemundo*Mangini in a BottlevsZachHalverson
Same Sad EchovsStuartScottsEye*Mr. Rodgers NeighborhoodvsThe Amazing Sneijderman
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Jay SaninWeek 12SonarJose Memorial ConferenceBYE:DJ Jazzy Jeff Weaver
BatmansRobynvsRubdirtinittakealap*Aaron GvsMangini in a Bottle
Bring Back Anthony Masonvsrhythm method*AnthonyMasonsBarbervsJacquesLeftFeet
Capt. Gladys StoatpamphletvsPleatherface*BlackGallaghervsItlnStln
DougExetervsPeabo Bryson*cobra, brahvsGirlwonder
Evil Roy SladevsMilo Minderbinder*Cyrus the VirusvsErg
FreemanMcNeilvsmarmol heater*DingoDenvsDrifter
StuartScottsEyevsSponsoredByV8*The Amazing SneijdermanvsPostApocalypticRecSpecs
TelemundovsSame Sad Echo*ZachHalversonvsMr. Rodgers Neighborhood
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:StuartScottsEyeWeek 13SonarJose Memorial ConferenceBYE:The Amazing Sneijderman
marmol heatervsJay Sanin*DriftervsDJ Jazzy Jeff Weaver
Milo MinderbindervsFreemanMcNeil*ErgvsDingoDen
Peabo BrysonvsEvil Roy Slade*GirlwondervsCyrus the Virus
PleatherfacevsDougExeter*ItlnStlnvscobra, brah
rhythm methodvsCapt. Gladys Stoatpamphlet*JacquesLeftFeetvsBlackGallagher
RubdirtinittakealapvsBring Back Anthony Mason*Mangini in a BottlevsAnthonyMasonsBarber
Same Sad EchovsBatmansRobyn*Mr. Rodgers NeighborhoodvsAaron G
SponsoredByV8vsTelemundo*PostApocalypticRecSpecsvsZachHalverson
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:marmol heaterWeek 14SonarJose Memorial ConferenceBYE:Drifter
BatmansRobynvsSponsoredByV8*Aaron GvsPostApocalypticRecSpecs
Bring Back Anthony MasonvsSame Sad Echo*AnthonyMasonsBarbervsMr. Rodgers Neighborhood
Capt. Gladys StoatpamphletvsRubdirtinittakealap*BlackGallaghervsMangini in a Bottle
DougExetervsrhythm method*cobra, brahvsJacquesLeftFeet
Evil Roy SladevsPleatherface*Cyrus the VirusvsItlnStln
FreemanMcNeilvsPeabo Bryson*DingoDenvsGirlwonder
Jay SaninvsMilo Minderbinder*DJ Jazzy Jeff WeavervsErg
TelemundovsStuartScottsEye*ZachHalversonvsThe Amazing Sneijderman
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:TelemundoWeek 15SonarJose Memorial ConferenceBYE:ZachHalverson
Milo Minderbindervsmarmol heater*ErgvsDrifter
Peabo BrysonvsJay Sanin*GirlwondervsDJ Jazzy Jeff Weaver
PleatherfacevsFreemanMcNeil*ItlnStlnvsDingoDen
rhythm methodvsEvil Roy Slade*JacquesLeftFeetvsCyrus the Virus
RubdirtinittakealapvsDougExeter*Mangini in a Bottlevscobra, brah
Same Sad EchovsCapt. Gladys Stoatpamphlet*Mr. Rodgers NeighborhoodvsBlackGallagher
SponsoredByV8vsBring Back Anthony Mason*PostApocalypticRecSpecsvsAnthonyMasonsBarber
StuartScottsEyevsBatmansRobyn*The Amazing SneijdermanvsAaron G
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:Milo MinderbinderWeek 16SonarJose Memorial ConferenceBYE:Erg
BatmansRobynvsTelemundo*Aaron GvsZachHalverson
Bring Back Anthony MasonvsStuartScottsEye*AnthonyMasonsBarbervsThe Amazing Sneijderman
Capt. Gladys StoatpamphletvsSponsoredByV8*BlackGallaghervsPostApocalypticRecSpecs
DougExetervsSame Sad Echo*cobra, brahvsMr. Rodgers Neighborhood
Evil Roy SladevsRubdirtinittakealap*Cyrus the VirusvsMangini in a Bottle
FreemanMcNeilvsrhythm method*DingoDenvsJacquesLeftFeet
Jay SaninvsPleatherface*DJ Jazzy Jeff WeavervsItlnStln
marmol heatervsPeabo Bryson*DriftervsGirlwonder
BronzeHammer Memorial ConferenceBYE:BatmansRobynWeek 17SonarJose Memorial ConferenceBYE:Aaron G
Peabo BrysonvsMilo Minderbinder*GirlwondervsErg
Pleatherfacevsmarmol heater*ItlnStlnvsDrifter
rhythm methodvsJay Sanin*JacquesLeftFeetvsDJ Jazzy Jeff Weaver
RubdirtinittakealapvsFreemanMcNeil*Mangini in a BottlevsDingoDen
Same Sad EchovsEvil Roy Slade*Mr. Rodgers NeighborhoodvsCyrus the Virus
SponsoredByV8vsDougExeter*PostApocalypticRecSpecsvscobra, brah
StuartScottsEyevsCapt. Gladys Stoatpamphlet*The Amazing SneijdermanvsBlackGallagher
TelemundovsBring Back Anthony Mason*ZachHalversonvsAnthonyMasonsBarber